top of page

Grey Hostel

Regulamin

Grey Hostel Sp. z o.o.
ul. Piołunowa 1-3 
61-680 Poznań

tel. +48 883 408 077
e-mail kontakt@greyhoste.pl
www.greyhostel.pl


REGULAMIN NOCLEGÓW
§ 1
1. Regulamin obowiązuje Gości przebywających na terenie wszystkich obiektów obsługiwanych przez Grey Hostel Sp. z o.o.

2. Obiekt/pokój wynajmowany jest na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego
3. W przypadku braku określenia przez Gościa długości pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
4. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza pod nr tel. 883408077 do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu. Grey Hostel Sp. z o.o. zobowiązuje się zrealizować zgłoszenie w miarę posiadanych wolnych miejsc. § 2
5. Gość powinien dokonać rezerwacji przez stronę internetową www.greyhostel.pl
6. Należność pobierana jest za wynajem pokoju/ obiektu przez portal przelewy24 lub przelewem tradycyjnym z góry za cały pobyt, za usługi pozostałe należność regulowana jest przy wyjeździe przelewem. Faktury VAT mogą być wystawiane na prośbę Gościa, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas dokonywania rezerwacji online. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji i zwrotu płatności najpóźniej 14 dni przed planowanym przyjazdem Gościa w innym przypadku będzie pobrana pełna kwota za cały pobyt. § 3
7. Grey Hostel Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu nie uiścił należnych opłat lub rażąco naruszył Regulamin obiektów obsługiwanych przez Grey Hostel Sp. z o.o., wyrządził szkodę na mieniu Grey Hostel Sp. z o.o., innym Gościom, pracownikom Grey Hostel Sp. z o.o. lub innym osobom przebywającym w obiektach Grey Hostel Sp. z o.o..
8. Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić Hotel przed godziną 22:00.
9. Przebywanie na terenie obiektów obsługiwanych przez Grey Hostel Sp. z o.o. osób odwiedzających Gości po godzinie 22:00 jest jednoznaczne z uznaniem zgody Gościa na obciążenie go dodatkową opłatą za dostawkę wysokości 500 zł.
10. Gość nie może przekazywać pokoju/domku innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
11. W obiektach obsługiwanych przez Grey Hostel Sp. z o.o. w godzinach od 22:00 do 07:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia, Grey Hostel Sp. z o.o. ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług.
12. Dzieci na terenie obiektów obsługiwanych przez Grey Hostel Sp. z o.o. nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych. § 4
13. Na terenie Obiektów obsługiwanych przez Grey Hostel Sp. z o.o. nie dopuszcza się obecności psów .
14. Właściciel psa zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Hotelu i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez psa.
15. Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez psa. 1
6. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach obiektów obsługiwanych przez Grey Hostel Sp. z o.o., jak również by nie zakłócał wypoczynku innych Gości.
18. Gość Grey Hostel Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych Hostelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. Hotel ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie Obiektów obsługiwanych przez Grey Hostel Sp. z o.o.
19. Jeżeli Gość podczas swojego pobytu nie zgłosi braków lub uszkodzeń w pokoju lub domku to po wyjeździe Gościa z obiektu obsługiwanego przez Grey Hostel Sp. z o.o., w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia pokoju/domu Grey Hostel Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub doposażenia.
20. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego, w szczególności: grzałek, żelazek elektrycznych, suszarek itp.
21. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi i pozostawienia klucza w sejfie obok drzwi do pokoju. § 6
22. Grey Hostel Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące przy obiektach obsługiwanych przez Grey Hostel Sp. z o.o..
23. Grey Hostel Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty wartościowe, pieniądze, papiery wartościowe wyłącznie w przypadku złożenia ich w depozycie.
24. Grey Hostel Sp. z o.o. zobowiązuje się do przechowywania przedmiotów pozostawionych przez Gości do 3 dni od dnia wymeldowania. W przypadku otrzymania polecenia, ww. przedmioty zostaną odesłane Pocztą Polską lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.

Grey Hostel SP. Z o.o.
Poznań ul. Piołunowa 1-3
NIP: 9721322477
kontakt@greyhostel.pl
tel. +48 883 408 077

bottom of page