Grey Hostel

Regulamin

Poznań ul. Piołunowa 1-3, tel. +48 883 408 077
e-mail kontakt@greyhoste.pl www.greyhostel.pl

REGULAMIN HOSTELU
§ 1 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
2. Pokój wynajmowany jest na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego
3. W przypadku braku określenia przez Gościa długości pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
4. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w Recepcji do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu. Hotel zobowiązuje się zrealizować zgłoszenie w miarę posiadanych wolnych miejsc. § 2 5. Gość powinien dokonać rejestracji pobytu w Recepcji na podstawie dokumentu ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 6. Należność pobierana jest: a. za wynajem pokoju gotówką lub kartą płatniczą z góry za cały pobyt, b. za usługi pozostałe należność regulowana jest przy wyjeździe gotówką lub kartą płatniczą. Faktury VAT mogą być wystawiane na prośbę Gościa, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu najpóźniej w chwili meldowania się w recepcji. § 3 7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu nie uiścił należnych opłat lub rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym, innym Gościom, pracownikom Hotelu lub innym osobom przebywającym w Hotelu. 8. Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić Hotel przed godziną 22:00. 9. Przebywanie na terenie Hotelu (z wyłączeniem restauracji) osób odwiedzających Gości po godzinie 22:00 jest jednoznaczne z uznaniem zgody Gościa na obciążenie go dodatkową opłatą za dostawkę zgodnie z cennikiem hotelowym. 10. Gość nie może przekazywać pokoju/domku innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 11. W Hotelu w godzinach od 22:00 do 07:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia, Hotel ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług. 12. Dzieci na terenie Hotelu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych. § 4 13. Na terenie Hotelu dopuszcza się obecność psów (innych zwierzą po uzgodnieniu z recepcją) po uiszczeniu należnej opłaty. 14. Właściciel psa zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Hotelu i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez psa. 15. Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez psa. 16. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach Hotelu, jak również by nie zakłócał wypoczynku Gości. Wdzydze Kiszewskie 32, 83-406 Wąglikowice, tel. +48 58 686 13 13 fax. +48 58 686 13 33 e-mail recepcja@hotelniedzwiadek.pl www.hotelniedzwiadek.pl 17. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów do restauracji hotelowej. § 5 18. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. Hotel ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie Hotelu. 19. Jeżeli Gość podczas swojego pobytu nie zgłosi braków lub uszkodzeń w pokoju lub domku to po wyjeździe Gościa z Hotelu, w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia pokoju/domku Hotel ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub doposażenia. 20. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego, w szczególności: grzałek, żelazek elektrycznych, suszarek itp. 21. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi i pozostawienia klucza w Recepcji. § 6 22. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące przy Hotelu. 23. Hotel odpowiada za przedmioty wartościowe, pieniądze, papiery wartościowe wyłącznie w przypadku złożenia ich w depozycie hotelowym. 24. Hotel zobowiązuje się do przechowywania przedmiotów pozostawionych przez Gości do 30 dni od dnia wymeldowania. W przypadku otrzymania polecenia, ww. przedmioty zostaną odesłane Pocztą Polską lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.